Nákup po telefóne+420 605 337+420 777 800 892 (Po - Pi 8:00 - 14:30)
Vyhledávání
Přihlášení
Prihlásenie
Košík
Nákupný košík

Obchodné podmienky

Spoločnosti
OZEO s.r.o.
Lískovecká 2782
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

IČO 05844657
DIČ CZ05844657

Spisová značka: C 69595 vedená na Krajskom súde v Ostrave, dňa 23. februára 2017, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu, umiestneného na internetovej adrese www.ozeo.sk1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti OZEO s.r.o., Lískovecká 2782, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO 05844657, DIČ CZ05844657, zapísané v obchodnom registri vedenom viď. vyššie, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ozeo.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 • 1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • 1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • 1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • 1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • 2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • 2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 • 2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • 2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • 2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • 3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • 3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • 3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • 3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
 • 3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.
 • 3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 • 3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
 • 3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
 • 3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • 3.11. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
 • 3.12. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
 • 3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v prevádzke predávajúceho (expedičný sklad), na adrese: OZEO s.r.o., Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri Dobierke - v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, č.ú.: 310797799/0300 (ČSOB), ďalej len „účet predávajúceho“
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 • 4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • 4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, okrem služieb Gravírovania na zákazku a Výroba na zákazku, kde predávajúci požaduje zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zákazky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • 4.4. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • 4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • 4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • 4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – paragón, prípadne faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Nepoužitý tovar môžete do 14 dní od prevzatia vrátiť, a tým odstúpiť od zmluvy. Do balíka k tovaru priložte Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Na otvorenie súboru budete potrebovať program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Náklady na dopravu pri zaslaní tovaru späť hradí kupujúci, podľa zákona č. 89/2012 Zb.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať, s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nutným nakladaním sa rozumie zhliadnutie a vyskúšanie tovaru tak, ako by to bolo možné v kamennej predajni pred zakúpením.


 • 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • 5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho ak ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • 5.1.2. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
  • 5.1.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
  • 5.1.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • 5.1.5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • 5.1.6. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
  • 5.1.7. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
  • 5.1.8. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 • 5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • 5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Adresa na zasielanie tovaru na odstúpenie od kúpnej zmluvy: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy, platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok.
 • 5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Adresa pre doručenie: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika.
 • 5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • 5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • 5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • 5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky včítane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


Predĺžená záruka výmeny tovaru do 60 dní

Podmienky záruky:

Kupujúcemu poskytujeme predĺženú lehotu 60 dní na výmenu tovaru odo dňa prevzatia tovaru, s výnimkou tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, audio a video nahrávok a počítačových programov alebo ak porušil kupujúci ich originálny obal.

Kupujúci sa zaväzuje uplatniť svoje právo na výmenu písomným oznámením zaslaným na adresu predávajúceho OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, popr. e-mailom adresovaným predávajúcemu na e-mailovú adresu info@ozeo.cz, popr. odovzdaním tovaru osobne predávajúcemu na adrese OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar osobne, príp. od dopravcu len pokiaľ nebude proti prevzatiu požadovaná akákoľvek platba (dobierka a pod.).

Kupujúci je v prípade výmeny povinný vrátiť tovar v pôvodnom, nepoužitom a nepoškodenom stave av pôvodnom obale vrátane návodu na použitie, popr. ďalších dodaných dokumentov (napr. zľavový kupón a pod.). Pokiaľ tak kupujúci neurobí, nie je výmena možná a tovar bude kupujúcemu odovzdaný osobne alebo na náklady kupujúceho odoslaný späť kupujúcemu.

Predávajúci poskytne výmenu tovaru kupujúcemu iba za tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote predajnej ceny vráteného tovaru.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • 6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • 6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • 6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • 6.5. Kupujúci berie na vedomie, že objednaním tovaru z nášho e-shopu uzatvára platnú kúpnu zmluvu. Ako kupujúci má povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Túto povinnosť ukladá zákon, § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. Neprevzatím zásielky by ste vyššie zmienený zákon porušili. Podľa súčasnej právnej úpravy má e-shop v prípade, že nebude zásielka prevzatá alebo vyzdvihnutá, právo vymáhať dopravné a ďalšie náklady spojené s vybavením objednávky.
 • 6.6. Tovar uvedený na sklade, dodávame do 3-6 pracovných dní.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 • 7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 • 7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • 7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • 7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • 7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • 7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 • 7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 • 7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • 8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru
 • 8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 • 8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • 8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • 9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 • 9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
 • 9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 • 9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 • 9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • 9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 • 9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • 9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • 9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 • 9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 • 10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 • 10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

 • 11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.
 • 11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
 • 11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovednosť za vady

Rozpor s kúpnou zmluvou


Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.
Pokiaľ sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil.


Záručné podmienky


Zákonná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Reklamáciu pri výrobkoch z prírodného dreva nemožno uplatniť na prirodzené vzhľadové odlišnosti, napr. odklon a hustota vlákien, nevyzerajúce hrče, rozdiely v prirodzenom zafarbení a pod.


Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky právo na:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o neodstrániteľnú vadu, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane, a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný pri reklamácii, v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, najlepšie doložením dokladu o kúpe tovaru a záručným listom.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

 • neodborným použitím zariadenia
 • mechanickým poškodením alebo opotrebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)

Kontrola dodávky


Odporúčame, aby kupujúci skontroloval obsah dodávky pri prevzatí balíka od dopravcu. Pokiaľ obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u dopravcu. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu dodávky hneď pri prevzatí zásielky od dopravcu, je kupujúcemu doporučené tak urobiť bez zbytočného odkladu do 24 hod ao zistených závadách bezodkladne informovať predávajúceho. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave alebo nekompletnosti dodávky. Kupujúci svojim podpisom prepravného listu potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť a kompletnosť dodanej zásielky. Predpokladom nepoškodenia tovaru pri preprave je predovšetkým vonkajšia nepoškodenosť dodanej zásielky.


Miesto uplatnenia reklamácie


V prípade reklamácie vyplňte tento formulár. V žiadosti o reklamáciu popíšte vadu výrobku.

Následne bude zákazník obratom, a bez zbytočného omeškania, kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, kde mu bude navrhnutý spôsob riešenia reklamácie. Zásielku s reklamáciou odošlite na adresu: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika.
Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie. Dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu zaisťuje kupujúci, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, pokiaľ je to dôležité pre posúdenie vady. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu z dôvodu hygienického znečistenia vrátane napr. zapáchania výrobku. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Spôsob uplatnenia reklamácie

V žiadosti o vybavenie reklamácie je nutné doložiť tieto náležitosti:

 • preukázať sa uzavretím kúpnej zmluvy - dokladom o nákupe tovaru (číslo faktúry)
 • uviesť názov reklamovaného tovaru
 • podrobný popis závady

Reklamačný protokol


Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký je spôsob jej vybavenia.
Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.
Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Pre jej uplatnenie je nutné tovar doručiť predávajúcemu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Ak nie je dodržaná 30 dňová lehota, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru.


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 13.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 • 13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • 13.4. Kontaktné údaje predávajúceho - adresa na doručovanie: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika. Kontaktný e-mail: info@ozeo.cz


14. MIMOSÚDNE VYROVNANIE

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Prípadné spory medzi OZEO s.r.o. a Kupujúcim, možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ, môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom OZEO s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na webe pre vyriešenie vzniknutej situácie. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí, sú platné a účinné od 1.7.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť s výberom?

info@ozeo.sk
info@ozeo.sk
+420 777 800 892
+420 777 800 892 Po - Pi 8:00 – 14:30