Nákup po telefóne+420 605 337+420 777 800 892 (Po - Pi 8:00 - 14:30)
Vyhledávání
Přihlášení
Prihlásenie
Košík
Nákupný košík

Reklamácia a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamácia

Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa. Pokiaľ sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil. Reklamáciu pri výrobkoch z prírodného dreva nemožno uplatniť na prirodzené vzhľadové odlišnosti, napr. odklon a hustota vlákien, nevyzerajúce hrče, rozdiely v prirodzenom zafarbení a pod.


Záručné podmienky
Zákonná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.


Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky právo na:
 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o neodstrániteľnú vadu, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane, a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci je povinný pri reklamácii, v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, najlepšie doložením dokladu o kúpe tovaru a záručným listom.


Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 • neodborným použitím zariadenia
 • mechanickým poškodením alebo opotrebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)

Kontrola dodávky

Odporúčame, aby kupujúci skontroloval obsah dodávky pri prevzatí balíka od dopravcu. Pokiaľ obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u dopravcu. Ak nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať kontrolu dodávky hneď pri prevzatí zásielky od dopravcu, je kupujúcemu doporučené tak urobiť bez zbytočného odkladu do 24 hod ao zistených závadách bezodkladne informovať predávajúceho. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave alebo nekompletnosti dodávky. Kupujúci svojim podpisom prepravného listu potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť a kompletnosť dodanej zásielky. Predpokladom nepoškodenia tovaru pri preprave je predovšetkým vonkajšia nepoškodenosť dodanej zásielky.


Uplatnenie reklamácie

V prípade reklamácie vyplňte tento formulár. V žiadosti o reklamáciu popíšte vadu výrobku.

Následne bude zákazník obratom, a bez zbytočného omeškania, kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, kde mu bude navrhnutý spôsob riešenia reklamácie. Zásielku s reklamáciou odošlite na adresu: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika.
Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie. Dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu zaisťuje kupujúci, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, pokiaľ je to dôležité pre posúdenie vady. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu z dôvodu hygienického znečistenia vrátane napr. zapáchania výrobku. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


V žiadosti o vybavenie reklamácie je nutné doložiť tieto náležitosti:
 • preukázať sa uzavretím kúpnej zmluvy - dokladom o nákupe tovaru (číslo faktúry)
 • uviesť názov reklamovaného tovaru
 • podrobný popis závady

Reklamačný protokol

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký je spôsob jej vybavenia.
Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.
Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Pre jej uplatnenie je nutné tovar doručiť predávajúcemu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Ak nie je dodržaná 30 dňová lehota, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Nepoužitý tovar môžete do 14 dní od prevzatia vrátiť, a tým odstúpiť od zmluvy. Do balíka k tovaru priložte Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Na otvorenie súboru budete potrebovať program Adobe Reader, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Náklady na dopravu pri zaslaní tovaru späť hradí kupujúci, podľa zákona č. 89/2012 Zb.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať, s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nutným nakladaním sa rozumie zhliadnutie a vyskúšanie tovaru tak, ako by to bolo možné v kamennej predajni pred zakúpením.

Citácia bodu 5 obchodných podmienok:


 • 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • 5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho ak ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • 5.1.2. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
  • 5.1.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  • 5.1.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • 5.1.5. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
  • 5.1.6. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
  • 5.1.7. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
  • 5.1.8. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 • 5.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • 5.3. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Adresa na zasielanie tovaru na odstúpenie od kúpnej zmluvy: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy, platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok.
 • 5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Adresa pre doručenie: OZEO s.r.o. - expedičný sklad, Beskydská 1488, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika.
 • 5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • 5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • 5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • 5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky včítane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť s výberom?

info@ozeo.sk
info@ozeo.sk
+420 777 800 892
+420 777 800 892 Po - Pi 8:00 – 14:30